Technická ochrana objektov

Technická ochrana objektov

Technické oddelenie SAFINN, s.r.o. po vykonaní obhliadky objektu obchodného partnera vypracuje návrh projektu zabezpečenia a po jeho schválení realizuje montáž a následne zabezpečujeme aj servis elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému.

Našimi obchodnými partnermi o.i. pri realizáciách zabezpečovacích a kamerových systémov sú firmy:

 • TSS Group a.s. distribučná, vývojová a výrobná spoločnosť v oblasti zabezpečovacej techniky pre objekty, vozidlá a GPS monitoring,
 • JABLOTRON Slovakia s.r.o. dodávateľ zabezpečovacích a komunikačných systémov,


Energetické zabezpečenie

B.E.Z.O. (Bezpečnostno-energetické zabezpečenie objektu)

Cieľom pri bezpečnostno-energetickom zabezpečení objektu našej firmy je využiť všetky existujúce informačné systémy a riadiace systémy v objekte bez nutnosti investovania vysokých finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotolní a zavádzaní inteligentných riadiacich systémov objektov, ktorých návratnosť je dlhodobá alebo nenávratná.

Monitoring energetického systému nevyužíva pri svojej prevádzke len spätné informačné hlásenia, (napr. teplota miestnosti, výstupná teplota v hlavnom výmenníku, teplota spalín, zanesenie filtrov a i.) a priamy dohľad nad prevádzkovými hodnotami, ale systém využíva maximálne možné existujúce prvky automatiky riadenia objektu na aktívny dosah na množstvo energie potrebnej na vykurovanie alebo chladenie pomocou zariadení, ktoré monitorujú aktuálny stav prítomnosti osôb v objekte a na základe toho upraví stav energetických zariadení na požadovaný prevádzkový režim.

Prevádzka systému obsahuje:

 • využívanie existujúcich lineárnych a binárnych hodnôt s online vyvedením na energetický a bezpečnostný pult
 • v rámci spätného monitoringu využívame aj aktívne zariadenia v systéme, ktoré nám určujú optimalizáciu stavu prevádzky systému s naviazaním na reálnu potrebu požiadavky tepla resp. chladenia v reálnom čase
 • nadstavbová úroveň
 • servisná úroveň (detekcia a eliminácia rizík)
 • havarijná úroveň

Postup krokov pri zavádzaní systému

 • obhliadka objektu,
 • zhodnotenie existujúceho stavu energetického systému a ich riziká na energetickú bilanciu objektu, odporúčania pre zadávateľa a možnosti technických vylepšení – priamy dosah na prevádzkové zefektívnenie systému,
 • príprava a návrh technického projektu energetického zabezpečenia objektu,
 • montáž a zavedenie systému,
 • napojenie na energetický pult,
 • prevádzkovanie systému,

Výhody energetického zabezpečenia objektov

 • úspora a šetrenie energií,
 • šetrenie vykurovacích systémov, predĺženie životnosti vykurovacieho resp. chladiaceho telesa,
 • monitoring, stály dohľad,
 • optimalizácia chodu systému,
 • šetrenie nákladov (mzdy, odvody) pri obsluhe vykurovacieho telesa,
 • v prípade detekcie havarijného stavu okamžitá reakcia na odstránenie poruchy v systéme,
 • pravidelná kontrola a údržba systému,